procesvoorstel keuze wethouders door meerderheid aangenomen op 9 mei 2018


Procesvoorstel collegevorming 2018-2022 – versie 2 (dit is eigenlijk de 3de,  cursieve tekst is door André  La Fontaine toegevoegd, de rest is ongewijzigd tekstueel overgenomen )


Aanleiding
Na eerdere bespreking van de oplegnotitie collegevorming 2018-2022 en het eerste
procesvoorstel collegevorming 2018-2022 in openbare sessies van de gemeenteraad op
respectievelijk 19 en 25 april, ligt nu een tweede versie van het procesvoorstel collegevorming 2018-2022 voor.


Breed raadsprogramma en collegevorming
De gemeente Landsmeer werkt in de raadsperiode 2018 – 2022 met het brede
raadsprogramma
Samen verder. Op 19 april 2018 ondertekenden zes van de zeven politieke
partijen in de Landsmeerse gemeenteraad dit programma (PvdA niet). Een programma waarin de
belangrijkste thema’s en onderwerpen voor de komende vier jaar zijn opgenomen, met
daarnaast een uitgebreide beschrijving van hoe de gemeenteraad zelf wenst te opereren.
Bij een breed raadsprogramma hoort een dualistische bestuurscultuur met een heldere
rolverdeling tussen raad en college. Politiek-inhoudelijke discussies en besluitvorming en
politieke kleuring vinden plaats in de raad, zonder vooraf in coalitieverband dichtgetimmerde
standpunten. Het college bereidt voor, geeft richting en voert uit.
Met het raadsprogramma
Samen verder ligt er een goede basis voor een nieuw college dat
op inhoud bestuurt. Een college dat constructief samenwerkt en de hoofdlijnen van het
raadsprogramma in een concreet collegeprogramma vertaalt. Een college waarbij kwaliteit
voorop staat en waarvan de kleur minder belangrijk is.


Als vervolg op het proces rondom de totstandkoming van het raadsprogramma, past een
evenzo open en transparant proces voor de benoeming van de wethouders. In dit
procesvoorstel worden de kaders en het profiel voor een college beschreven, passend bij
de gekozen werkwijze. Ook wordt er een voorstel gedaan voor een transparante
benoemingsprocedure met een tijdpad. (hier heeft Positief Landmeer zo zijn vraagtekens over …)


Kaders
De gemeenteraad is voor het nieuwe college op zoek naar twee kandidaten voor de positie
van wethouder.
De wethouderstaken in Landsmeer hebben een functieomvang van in totaal 1,8 fte.
De taken worden verdeeld over twee wethouders met een aanstelling van 0,9 fte.
Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met één of meerdere
beleidsterreinen binnen de te verdelen portefeuilles.
De portefeuilles zijn verdeeld in de volgende hoofdgroepen, zoals ook beschreven in het
raadsprogramma 2018-2022
Samen verder:
– Fysiek domein
– Sociaal domein
– Omgevingswet/Omgevingsvisie
– Economie
– Veiligheid
– Financiën
– Ambtelijke organisatie
– Bestuurlijke Toekomst
Alhoewel de portefeuilleverdeling een zaak is van een nieuw college, is duidelijk dat het
Fysiek Domein of het Sociaal Domein de hoofdmoot vormt van een wethoudersfunctie;
aangevuld met Financiën en/of Economie en/of coördinatie Omgevingsvisie.

Procesvoorstel collegevorming 2018-2022, versie 2 (dit document dus)
De portefeuilles Veiligheid en Ambtelijke organisatie vallen onder de (wettelijke)
verantwoordelijkheid van de burgemeester, evenals het aandachtsgebied
‘communicatie’.
Het is wenselijk en voordehandliggend dat de portefeuille Bestuurlijke Toekomst door
de burgemeester wordt gecontinueerd.
Wethouders zijn actief betrokken bij de Landsmeerse gemeenschap; ook buiten
werktijd. Ze wonen bij voorkeur in een van de kernen van de gemeente Landsmeer.
Kwaliteit staat voorop, maar de voorkeur gaat niet uit naar twee wethouders afkomstig
uit dezelfde politieke partij.
Na een jaar evalueert de gemeenteraad het raadsprogramma en daarna jaarlijks.
Bekeken wordt of hetgeen in het raadsprogramma is beschreven naar verwachting
verloopt. En, zo niet, of dit een gevolg is van omstandigheden in de raad en/of van te
weinig ambtelijke en/of bestuurlijke capaciteit.


Profiel (competenties, ervaring en kwaliteiten)
Voor het nieuw te vormen college is de gemeenteraad op zoek naar wethouders met bij
voorkeur portefeuillespecifieke kennis en vaardigheden op het terrein van het sociaal
domein of het fysiek domein (of van beiden). Daarnaast zijn kennis van economische zaken
en/of (gemeente)financiën van belang. Ervaring met de coördinatie van implementatieprocessen bij de (gemeentelijke) overheid zijn een pré.
Wethouderskandidaten hebben een open, communicatieve houding. Ze hebben
leidinggevende kwaliteiten, beschikken over onderhandelingsvaardigheden en kunnen een
voortrekkersrol vervullen. Wethouders zijn toegankelijk én zichtbaar voor inwoners en alle
andere geledingen van de Landsmeerse samenleving.
Kandidaten hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring. Ze hebben ‘politiek gevoel’ en zijn
bekend met gemeentelijke politieke processen. Ze hebben een stevig lokaal netwerk. Een
(politiek-bestuurlijke) netwerk in de regio is wenselijk.
Wethouderskandidaten hebben geen (eigen) belangen en verrichten geen werkzaamheden
die kunnen conflicteren met de belangen van de gemeente of de uitvoering van het
wethouderschap. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de integriteit van alle
wethouderskandidaten.


Proces van benoeming
– Politieke partijen worden uitgenodigd kandidaten voor te dragen die aan bovenstaand
profiel voldoen en invulling kunnen geven aan (een deel van) de beschreven taken.
– De gemeenteraadsleden ontvangen van iedere kandidaat tijdig een schriftelijk
profiel/cv.
– Alle kandidaatwethouders ‘solliciteren’ in een openbare bijeenkomst naar het
wethouderschap door middel van een korte pitch voor de gemeenteraad. In die pitch
geven zij aan waarom zij zichzelf geschikt achten voor het wethouderschap, wat hen
motiveert en welke portefeuilles zij ambiëren. Pitches duren maximaal 10 minuten.
– Na de pitches is er gelegenheid voor de aanwezige raadsleden om vragen te stellen. Er
wordt maximaal 30 minuten per kandidaat besteed, inclusief de pitches.
– Direct na de openbare pitches vindt een besloten overleg van de gemeenteraad plaats,
zonder eventuele kandidaatwethouders.
– In een (daaropvolgende) raadsvergadering kiest de gemeenteraad in een schriftelijke
stemronde twee wethouders, conform artikel 33 en 34 van het Reglement van Orde
voor werkzaamheden van de raad.
– Vervolgens vindt in de eerstvolgende raadsvergadering benoeming van de wethouders
plaats conform artikel 7 van het Reglement van Orde voor werkzaamheden van de raad.

Procesvoorstel collegevorming 2018-2022, versie 2

Tijdpad
Datum Activiteit Documenten

12 april oplegnotitie collegevorming 2018-2022 (VVD)
19 april bespreking oplegnotitie collegevorming oplegnotitie
22 april procesvoorstel collegevorming 2018-2022 (VVD)
25 april bespreking proces collegevorming procesvoorstel
29 april procesvoorstel collegevorming 2018-2022 (LL)
6 mei

ontvangen 

8 mei

procesvoorstel collegevorming 2018-2022 – versie 2
(VVD, D66, CDA)  
9 mei bespreking procesvoorstel collegevorming 2018-2022
– versie 2, (procesvoorstel Positief LAndsmeer niet besproken)
procesvoorstel versie 2
11 mei
(uiterlijk)
melden wethouderskandidaten bij burgemeester ivm
screening in het kader van integriteit en ondermijning
14 mei
(uiterlijk)
voordracht wethouderskandidaten schriftelijk profiel/cv
17 mei openbare pitches door en vragen aan kandidaten
besloten beraadslaging van de gemeenteraad
22 mei stemming over wethouders
31 mei benoeming wethouders