Verenigingen


De verenigingen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland noemen we ook wel het bruisend hart. Zowel op sportief, muzikaal als creatief-beeldend niveau. Het zijn de ‘andere’ activiteiten van het dagelijks leven waar we individueel en in groepsverband tot ontplooiing kunnen komen. Onmisbaar middels spelelementen en het beoefenen van vaardigheden voor wie dat wil en kan.

Dan heb je de beoefenaars aan de ene kant en aan de andere kant de aanschouwers van al de kunsten. Dus de mensen op het veld en de toeschouwers en supporters aan de kant.

De schilder/beeldende kunstenaar en de gelegenheid te kunnen exposeren en te kunnen kopen desgewenst

Maar ook onder andere de jeugdverenigingen ” Vrij en Blij’. En een speeltuin met toezicht, als “Jonge kracht”. Niet idereen behoeft subsidie en ondersteuning van de gemeente maar direct of indirect wel Het Dorpshuis/Wapen van Landsmeer, Samenmeer, en nog vele organisaties. Anderen maken weer gebruik van die gebouwen. Bijvoorbeeld: activiteiten voor ouderen, culturele zaken en bijv. exposities zoals de oudheidkundige vereniging. En, er is zelfs een museum “Grietje Tump” met het Waterlands Erfgoed die zichzelf tracht te bedruipen. Het gaat nu te ver om dit alles te benoemen. Alles heeft met elkaar te maken en samen verbindt dit tot de Gemeente Landsmeer en zijn eigen identiteit

De gemeente zou die verenigingen en erfgoed moeten koesteren en faciliteren. Maar wat doet de gemeente Landsmeer? Die gaat bezuinigingen aankondigen. College tracht € 60.000 door te voeren bij de begroting van 2022. Dat er niet goed over nagedacht is, blijkt wel uit hun RaadsInformatie Brief (RIB) hieronder. Waar ben je dan mee bezig als gemeente bestuur; Dit lijkt op een afbraak beleid. Positief Landsmeer had hier nooit mee ingestemd. Er ligt nog ergens € 100.000 te wachten. Nee ondanks Positief Landsmeer dat aangegeven heeft, willen de andere bestuurder er niet aan. Ze nemen liever de taakstelling om € 60.000 te bezuinigen met alle gevolgen van dien.

Positief Landsmeer wil zich graag inzetten zaken weer terug te draaien

Hieronder de RIB

Raadsinformatiebrief Landsmeer            

Ter kennisneming

Datum B&W vergadering11 januari 2022
PortefeuillehouderWethouder M. Elfferich
Documentkenmerk28514-2021:786661 behorende bij zaak: 28514-2021
Bijlage(n)Er zijn geen bijlagen.
Onderwerp:Raadsinformatiebrief Taakstelling Subsidies 2022

Aan de raad van Landsmeer,

Bij de vaststelling van de begroting van 2021 heeft uw raad besloten om € 60.000,- te bezuinigen op de subsidies boven de € 6.000,-. Van deze bezuiniging is ruim € 42.500,- gerealiseerd. 

Voor de taakstelling zijn we in gesprek gegaan met instellingen die meer dan € 6.000,- subsidie ontvangen.

Naast onderstaande  instellingen zijn dit:

  • Partou, Kids en Berend Botje (vielen af omdat dit een wettelijke taak betreft),
  • Lokale Omroep Landsmeer (viel af omdat er landelijke richtlijnen zijn over de financiering van een lokale omroep),
  • de voetbalverenigingen (vielen af omdat er bindende afspraken zijn over de compensatie van huur van de accomodatie),
  • Sportservice/Sportakkoord (viel af omdat de subsdie dient als co-financiering, stoppen wij dan stoppen ook de overige inkomsten)

Bij onderstaande intellingen die meer dan € 6.000,- subsidie ontvangen  is een bezuiniging toegepast.

InstellingOorspronkelijk bedragBeoogde bezuiniging van 10%Gerealiseerde bezuinigingNieuw bedrag
Stichting Wonen Plus€   63.990€   6.399€   6.399€ 57.591
Stichting MEE€   78.760€   7.876€   4.484€ 74.276
Stichting SamenMeer€ 138.800€ 13.880€ 10.000€ 128.800
Bibliotheek Waterland€ 217.460€ 21.746€ 14.556€ 202.904
Zwembad De Breek€   61.534€   6.153€   6.153€ 55.381
Muziekver.  Amicitia€   12.600€   1.260€   1.260€ 11.340
TOTAAL€ 573.144€ 57.314€ 42.852€ 530.292

Zoals u kunt zien zou een 10% korting net niet voldoende zijn om  de taakstelling van € 60.000,- te realiseren. De oorspronkelijke gedachte was om dit te realiseren door bij een instelling relatief meer te bezuinigen dan de 10%.

Toelichting per instelling

Welzijn Wonen Plus

Welzijn Wonen Plus heeft door zelf kritisch te kijken een lagere subsidie-aanvraag ingediend. Daarmee was de bezuiniging nog niet geheel gerealiseerd. Voor het overige deel van de bezuiniging is een tijdelijke oplossing gevonden. We maken gebruik van de eenmalige provinciale subsidie “versterken maatschappelijk sector”. Gedurende 2 jaar (2022 en 2023) kan de gemeente voor deze subsidie een aanvraag indienen. Hiermee kan Welzijn Wonen Plus voor die twee jaren met minder subsidie van de gemeente Landsmeer toe.

Stichting MEE

Er is voor gekozen om de basisdienstverlening in stand te houden. Er zijn meer dan voldoende inwoners die ondersteuning nodig hebben en hierdoor kunnen we de huidige medewerker van MEE exclusief voor Landsmeer behouden. Minder uren zou tot vertrek van de medewerker hebben geleid. Hierdoor is het niet gelukt om de 10% bezuiniging te realiseren.

Stichting SamenMeer

We hebben in de gesprekken geen ruimte gevonden om te bezuinigen of inkomsten te vergroten. SamenMeer heeft te maken met indexering van personeelslasten, minder huurders en hogere kosten (o.a. voor onderhoud van het gebouw en het faciliteren van de voedselbank).  Verder zijn er geen mogelijkheden om meer inkomsten te genereren:  de bartarieven zijn inmiddels al verhoogd. Korten op personele kosten leidt hooguit op de lange termijn tot minder uitgaven.

Om het tekort gedeeltelijk te dekken, wordt een tijdelijke oplossing gevonden in een eenmalige provinciale subsidie “versterken maatschappelijk sector”.

Gedurende 2 jaar (2022 en 2023) kan de gemeente voor deze subsidie een aanvraag indienen.

Voor 2022 (en 2023) kan voor SamenMeer jaarlijks een subsidie worden aangevraagd van € 10.000. Door deze constructie beschikt SamenMeer in 2022 over hetzelfde bedrag als  in 2021.

Stichting Bibliotheek Waterland

De bibliotheek heeft relatief weinig ruimte om te bezuinigen. Een grote kostenpost is de huur. In vergelijking met andere gemeenten in onze regio is de huur een groot deel van de kosten. De hoogte van de huur (een belangrijk deel van de inkomsten voor Dorpshuis het Wapen van Landsmeer) is niet direct beïnvloedbaar. Bezuinigingen moeten dan al snel worden gezocht in personeel en daarmee de openingstijden. Er worden 8 formatieuren per week bezuinigd en dat vertaalt zich in € 12.500,- besparing op jaarbasis. Het aantal openingsuren gaat hierdoor van 32 uur naar 24 uur per week. Verder wordt er € 2.056,- bespaard op ICT, de collectie, leenrecht en communicatie.

Stichting Zwembad De Breek

Het bestuur reageert constructief op het gegeven dat de gemeente de subsidie met 10% gaat verlagen.  Wel wil het bestuur samen met de gemeente het ‘verdienmodel’ laten bewegen. Te denken valt aan het verhuren van de locatie van het zwembad als trouwlocatie, kinderfeestjes en partijen. Hoe sympathiek het ook klinkt, in de praktijk blijkt dit helaas niet zo makkelijk te liggen.

Het zwembad is namelijk een stichting met een bepaald doel. Als de stichting andere activiteiten gaat uitvoeren dan moet dat juridisch worden vastgelegd.

Op dit moment is het zwembad in principe gericht op het feit dat de inwoners van Landsmeer kunnen zwemmen. Puur naar de letter van de regeling mogen er alleen zwembad gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd. Het bestuur zou graag zien dat het breder wordt getrokken dan dat het nu het geval is. Over dit onderwerp blijven we nog in gesprek.

Muziekvereniging Amicitia

In eerste instantie was onze inzet een grotere bezuiniging dan 10%. De subsidie is grotendeels bestemd voor het muziekonderwijs. Het bekostigen van individueel muziekonderwijs is geen taak van de gemeente en minder draagkrachtigen kunnen een beroep doen op bestaande regelingen.

Uit de gesprekken blijkt dat het bestuur erg veel moeite heeft met de taakstelling.  Zij geven aan dat Amicitia een rijks erkende muziekvereniging is die gelijk staat aan een muziekschool.

Iedere 4 jaar wordt de muziekvereniging kritisch beoordeeld en compleet doorgelicht. Bovendien zijn er 11 docenten aangesloten bij de vereniging.

Daarnaast geeft het bestuur aan dat niet alleen de subsidie uit Landsmeer ‘aan een zijden draadje’ hangt maar ook de subsidie die Amicitia uit Amsterdam kreeg van ruim € 10.000, is stopgezet. Dit is een grote hap uit de begroting en de muziekvereniging kan bijna niet meer rendabel draaien.

Op basis hiervan hebben we besloten om de bezuiniging voor 2022 te beperken tot 10% en verder in gesprek te blijven.

Wat zijn de financiële consequenties.

De bezuiniging is niet geheel gerealiseerd. Voor 2022 willen we het tekort dekken uit een overheveling van € 17.500,- uit de coronagelden die we hebben gekregen voor algemeen maatschappelijke voorzieningen en die we in 2021 niet hebben besteed. 

Het voorstel tot de overheveling van € 17.500,- vanuit de coronagelden en te bestemmen voor de niet gerealiseerde taakstelling zullen we inbrengen bij de jaarrekening 2021.

Voor 2023 en verder lopen we dan nog een risico van het geen dekking kunnen vinden voor de € 17.500,-. In 2022 zullen we terugkoppelen hoe we dit gaan realiseren.

Voor 2024 en verder is de provinciale subsidie (€ 15.000,- per jaar) niet meer beschikbaar. Ook hier zal dekking voor moeten worden gevonden.

In de programmabegroting van de gemeente worden, op basis van de aangevraagde subsidies, budgetten opgenomen voor de subsidieverleningen.

Echter, voor de subsidies 2023 en verder is er geen rekening gehouden met indexaties en de ontwikkeling van CAO tarieven. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met de instellingen komt naar voren dat dit steeds meer begint te knellen. Voor professionele krachten  stijgen de loonkosten. Verder stijgen de energielasten en de kosten om een gebouw te onderhouden. Aan het opvangen van deze stijgingen door interne bezuinigingen of extra inkomsten zijn grenzen. De instellingen geven aan dat die grens is bereikt. Uiteraard blijven we hierover in gesprek en zullen uw raad informeren indien nodig.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer

terug naar verkiezingspunten