Twiske


Twiske, Landsmeer

Help het Twiske zoveel mogelijk als natuurgebied te behouden

Hoe:
Het Twiske is een recreatiegebied en geen pretpark; terug naar de natuur en geen mega grote festivals en geen overnachtingen.
Het Twiske valt ook onder Natura 2000 regiem en behoud van natuur.
Wel de beperkte de activiteiten die voor natura 2000 gelden; Bijv. max 500 mensen, twiskemolen run, enz. Dit moet vastgelegd worden in een omgevingsvisie voor Landsmeers grondgebied
Steun aan het Hart voor het Twiske.

Welcome to the Future stopt in het Twiske met haar festival.

maar kan het nu nog wel? nu de inwoners genoeg hebben van de festivals, de drukte en de overlast?

of moet er uitgeweken worden naar Spaarnewoude? De raad wil het bij meerderheid niet meer in Landsmeer, nu de het college nog.

25000 bezoekers is te veel!!!

Update inzake de festivals dd 13-03-2022 in het Twiske

Festivals Twiske en kruisbestuivingen

Er zijn onderscheidende zaken:  1. grondgebied,  2. het beheer, en 3. wet natuurbescherming natura2000 op bestuurlijk niveau. Daarnaast wonen er inwoners in gemeenten met de lusten en lasten van het Twiske.

1, Gemeenten Landsmeer en Oostzaan omsluiten het Twiske, onze achtertuin en hebben ieder een bestuurlijk deel van het grondgebied en daarom moeten ze beslissen over vergunningen. Er is dus een Oostzaans gedeelte en Landsmeers gedeelte.

2. Het totaal beheer en onderhoud ligt bij de recreatieschappen.

3. het overkoepelende Natura 2000 gebied is mede door de provincie aangewezen en omvat veel meer.

Cijfers en bestuur: Er zijn momenteel 2 grote festivals in het Twiske die langzaamaan uit hun jasje gegroeid zijn; Van rond de 5000 bezoekers in het begin tot nu 25.000  voor  “ééndaagse” Welcome to the Future (WttF) op Landsmeerse grond en het “2 daagse” festival Lente kabinet (LK) op Oostzaan grondgebied van inmiddels 32.000 bezoekers.

Volgens wethouder Heinrich van Landsmeer zouden de inkomsten van beide festivals voor het Twiske rond de 80.000 euro netto zijn. (omzet festivals zelf van 57.000 bezoekers  a € 54  entree = € 3.078.000…. ex drankconsumptie ed). Volgens Groenlinks zijn de huidige inkomsten van 400.000 euro van de parkeer inkomsten inmiddels voldoende voor het beheer van het Twiske. Dus waarom vasthouden aan de uit hun jasje gegroeide festivals?

Bestuurlijke complexiteit: Voor een vergunning van een Festival hebben beide gemeenten al jaren een fout uitgangspunt gehanteerd om een evenementenvergunning te verlenen op basis van dagrecreatie.   In het bestemmingsplan wordt namelijk geen festival toegestaan. Dus moet er een bestemmingswijziging worden aangevraagd; foute procedure dus dankzij Hart voor Het Twiske is ontdekt. Inmiddels is ook de Natura 2000 wet rond 2016 geëffectueerd en leidend voor natuurbehoud geworden. De provincie is de bevoegde instantie om die vergunning af te geven en weegt binnen de wet als het goed is de belangen van de natuur tegen schade die aangebracht wordt. Volgens informatie betaalt het 2 daagse Lentekabinet festival in Oostzaan voor 5 jaar € 500.000. WttF heeft voor Landsmeer nog geen vergunning (13-3-2022) Verkoop kaartjes?

Landsmeer:: Naar aanleiding van de motie van GroenLinks op 10 maart jl heeft de meerderheid van de raad van Landsmeer, tegen het mega festivals (WttF) in het twiske gestemd. Positief Landsmeer mocht niet stemmen. Wij zijn van mening dat de festival (WttF), die met een aantal van 5000 mensen begon, nu met 25000 bezoekers te massaal is geworden voor het Twiske. Daarnaast was het verdienmodel ook aan de schrale kant. De festivalorganisatie geeft zelf aan dat het tijd wordt voor een nieuwe fase; elders.

Burgemeester en Wethouders van Landsmeer handelen echter met een vreemde stellingname en lijken vóór het festival te zijn.  Wethouder Heinrich (VVD) trachtte met verve de raad te overtuigen, dat de ‘spelregels’ niet veranderd moeten worden  Hij vergeet te vermelden dat het WFFT festival van 5.000 deelnemers naar 25.000  deelnemers is gewijzigd in de loop van de tijd, dus die (spel)regels zijn wel gewijzigd. Ook is in de loop der jaren het Twiske natura 2000 geworden. Dat verplicht gemeenten de kernkwaliteiten van hun omgeving en natuur vast te leggen en te beschermen.

Er is nog een ander probleem  Het college Landsmeer, bij monde van wethouder Heinrich,  lijkt wel een toezegging aan de organisatoren WttF  te hebben gedaan. Dat mag volgens ons niet als de vergunningen nog niet rond zijn.  Heinrich verdedigt zich, door te stellen dat het bestaand beleid is wat hij uitvoert. Het is een gedoogbeleid geweest. Waarom komt hij niet tot voortschrijdend inzicht; De meerderheid van de raad heeft genoeg van de festivals. De inwoners en natuur hebben last de expansie van de festivals. Misschien spelen er andere belangen. De verkoop van de kaartjes WttF is al aan de gang terwijl de dure vergunningverlening in het kader van de natuurwet bescherming nog niet rond is bij de provincie.

Oostzaan: In Oostzaan speelt het “lentekabinet festival”. . Dat is voor 5 jaar aangevraagd en heeft daardoor een veel zwaardere procedure. Kosten alleen al voor de natuurwet bescherming, die al afgegeven is door de provincie, zou € 500.000.euro zijn, naast de andere vergunningen.  Ook in Oostzaan willen de inwoners en een krappe meerderheid van de raad geen mega festivals. Er is in 2021 een motie aangenomen die het college niet wilde uitvoeren. Daarop volgde een motie van wantrouwen tegen portefeuillehouder Rozemarijn Dral (VVD). Dat ging echter de raad van Oostzaan te ver omdat dan het hele Oostzaanse college collectief zou opstappen (Samen met de landsmeerder, maar Oostzaanse wethouder  Niels Bonenkamp (VVD) en Oostzaanse Rob Moonen GL ).

NB: Vreemd genoeg promoot de Amsterdamse wethouder van GroenLinks, Marieke van Doorninck, wel de Twiske festivals volgens een onlangs verschenen artikel in het Parool. Een vreemde wending. 

De heer Bonenkamp zit momenteel nog in het college van Oostzaan als wethouder. Hij wil terugkomen als wethouder in Landsmeer voor de VVD die vóór de festivals zijn. Daarnaast komt hij samen met zijn vriendin wethouder Landsmeer, Mandy Elfferich van D66, in een spagaat om bij voldoende stemmen in een nieuw college van Landsmeer plaats te nemen. Dit terwijl D66 dus tegen meer festivals is. De belangen van het Twiske lijken hierdoor kind van de rekening te worden.

Hopelijk komt er een flinke verschuiving in de samenstelling van de partijen bij de aankomende verkiezingen in de gemeenteraden. 

André La Fontaine

Positief Landsmeer

klik om terug te gaan naar verkiezingspunten 1 Verkiezingspunten