raadsprogramma Landsmeer ‘Samen Verder’ 2018-2022


GEMEENTERAAD

LANDSMEER

Samen Verder, raadsprogramma gemeente Landsmeer 2018-2022

Samen verder is het motto van het raadsprogramma 2018. Dit motto drukt uit dat het vertrekpunt voor de gemeenteraad altijd de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties van Landsmeer zijn. Dat de gemeenteraad letterlijk midden in de samenleving wil staan en er is voor alle Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders. De gemeenteraad draagt bij aan een groene, waterrijke gemeente waar inwoners zich thuis voelen en waar ruimte is voor kwaliteit. De gemeenteraad wil werken aan een eigentijdse en dynamische samenleving, waarin iedereen kan meedoen. En aan het realiseren van die doelstellingen werkt de gemeenteraad nadrukkelijk samen met het bestuur en samen met de inwoners, jong en oud.

Samen verder staat ook voor de toekomst van de gemeente Landsmeer. Voor grenzen verleggen en verder kijken dan de huidige gemeentegrenzen. Voor een toekomst die gelegen is in samengaan met andere gemeenten om ons heen. Met als doel om in de nabije en verre toekomst de prettige leefomgeving, de goede voorzieningen, het rijke verenigingsleven en de kwaliteit van dienstverlening te behouden.

Ten slotte staat het motto ook voor samenwerking in de gemeenteraad en verbinding tussen gemeenteraad en bestuur. Alleen op die manier kan er resultaat geboekt worden en komt Landsmeer verder.

GEMEENTERAAD

LANDSMEER

In dit raadsprogramma worden de gezamenlijke uitgangspunten en de belangrijkste thema’s en speerpunten voor de komende raadsperiode, beschreven.

Het eerste deel gaat over de gezamenlijke uitgangspunten op gebied van:

 • bestuurscultuur van een brede coalitie communicatie en permanente dialoog participatie verbinding met de regio

Hierin staat hoe de Landsmeerse gemeenteraad wenst te opereren in relatie tot de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen van de gemeente; in relatie tot het college van B&W; in relatie tot de omliggende gemeenten en regio; en onderling.

Het tweede deel beschrijft op hoofdlijnen wat de belangrijkste inhoudelijke thema’s en speerpunten voor de periode 2018-2022 zijn, met daarbij enkele accenten waaraan de gemeenteraad denkt. Op basis van deze hoofdlijnen kan een nieuw college van B&W een concreet uitvoerings-, c.q. collegeprogramma, opstellen. Er is een onderverdeling gemaakt naar:

 • Sociaal domein
 • Fysiek domein
 • Omgevingswet/Omgevingsvisie
 • Economie
 • Veiligheid
 • Financiën & lokale lasten
 • Ambtelijke organisatie
 • Bestuurlijke Toekomst
 • Nieuwe burgemeester

Dit raadsprogramma werd op 19 april 2018 te Landsmeer onderschreven door de volgende politieke partijen:

VVD, D66, Lokaal Landsmeer, Groen Links, Positief Landsmeer, CDA ;   (PvdA niet)

Deel 1 Uitgangspunten

Bestuurscultuur brede coalitie

In de afgelopen raadperiode is in Landsmeer gewerkt volgens het principe van een brede coalitie. Een samenwerking tussen vijf van de zes oorspronkelijke partijen gebaseerd op een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Transparante politiek- inhoudelijke discussies en besluitvorming in de raad, zonder vooraf in coalitieverband dichtgetimmerde standpunten. Maximaal ruimte voor inbreng van alle politieke stromingen. En vooral veel ruimte voor de inbreng van de inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) instellingen van de gemeente. Iedereen kon meedoen en werd daar ook toe uitgenodigd.

Het primaat lag bij de gemeenteraad en met wisselende meerderheden, maar meestal door de hele brede coalitie gedragen, is er onder leiding van het (minderheids)college van B&W heel veel tot stand gebracht.

Deze werkwijze is vruchtbaar en succesvol gebleken. Vrijwel alle politieke partijen in Landsmeer hebben in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aangegeven de werkwijze met een brede coalitie te willen voorzetten.

Dat is een prima uitgangspunt voor een nieuwe brede coalitie en voor een breed gedragen raadsprogramma. En voor een college dat op inhoud bestuurt, op basis van een akkoord op hoofdlijnen, en waarvan de kleur minder belangrijk is. Een echte dualistische bestuurscultuur waarin de taken en verantwoordelijkheden tussen raad (kaderstellend, controlerend en initiërend) en het college (voorbereidend/adviserend, uitvoerend en richtinggevend) helder zijn.

Communicatie en permanente dialoog

De communicatie naar en de dialoog met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen moet en kan beter. Zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit het college. De gemeenteraad streeft ernaar om letterlijk midden in de samenleving te staan. Dicht bij de mensen, dicht bij ondernemers, dicht bij verenigingen en maatschappelijke instellingen.

Raad en college openen nog nadrukkelijker de deuren en communiceren proactief. Ze halen mensen naar binnen en gaan naar de mensen toe. De raad en het college zoeken per vraagstuk relevante doelgroepen op, op de plekken waar de doelgroepen zich bevinden, on- en offline. Bijvoorbeeld door te vergaderen op locatie. Beeldvorming vindt plaats in de praktijk, daar waar het speelt, door werk- en inspiratiebezoeken. Het regelmatig organiseren van wijk- of dorpsgesprekken wordt een vast onderdeel van de permanente dialoog tussen gemeente(raad) en inwoners. De rolverdeling tussen college en gemeenteraad moet hierbij steeds duidelijk zijn.

Voor de gemeenteraad is het van wezenlijk belang te weten wat er speelt, waar de behoeften liggen en waar wel of geen draagvlak voor is. Als aanvulling op de representatieve democratie, wil de gemeenteraad participatie met en door alle geledingen in de Landsmeerse samenleving uitbouwen. De gemeenteraad geeft vooraf duidelijk de grenzen en kaders aan van de participatie.

In de afgelopen raadsperiode is ervaring opgedaan met burger- en overheidsparticipatie en zijn eerste voorzichtige stappen op dit terrein gezet. Binnen de ambtelijke organisatie is onder de naam Anders met elkaar vooruit, Onze ontdekkingsreis een vernieuwingstraject ingezet om in te kunnen spelen op deze veranderende verhouding tussen ‘burger’ en ‘overheid’.

Het betrekken van en de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het maken van beleid en bij de uitvoering; het stimuleren en faciliteren van initiatieven door inwoners; en het inspelen op ideeën en gebruikmaken van de denkkracht van inwoners wordt verder vorm gegeven.

Onderzocht moet worden welke structuren en/of middelen hiervoor het best kunnen worden ingezet. Te denken valt aan: dorpsraden of wijkraden met eigen zeggenschap en budget; denktanks van inwoners, bedrijven en deskundigen; inzet van (digitale) middelen om inwoners bijvoorbeeld via enquêtes meer bij besluitvorming te betrekken. Hierbij worden de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en taken vooraf duidelijk gecommuniceerd naar alle betrokkenen in het proces.

Participatie bij relevante vraagstukken vindt altijd vooraf plaats en de communicatie houdt niet op als beleid eenmaal is gemaakt en uitgevoerd moet worden. De gemeente het gemeentebestuur kenmerken zich door een open houding naar de samenleving. Alles is gericht op samenwerken voor het publieke belang. Resultaten en uitkomsten worden gedeeld, zodat doelgroepen begrijpen wat er met hun inbreng is gedaan en wat het resultaat is van de participatie.

Verbinding met de regio 

In toenemende mate moet de gemeente Landsmeer haar blik richten op de omliggende gemeenten en de bredere regio. Landsmeer maakt deel uit van de regio Zaanstreek-Waterland en opereert in allerlei samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de VrZW, de Vervoerregio. Verbinding met de regio is noodzakelijk om alle gemeentelijke taken uit te kunnen blijven voeren, op het niveau dat de inwoners van hun gemeente mogen verwachten en om de ambities zoals verwoord in de Toekomstsvisie en in dit raadsprogramma te realiseren. Het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en ook de gemeenteraad zoeken de regionale samenwerking op en zij spelen in op regionale ontwikkelingen. Verbinding met andere gemeenteraden, regionale vertegenwoordigers in of volgers van gemeenschappelijke regelingen vanuit de gemeenteraad, zichtbare aanwezigheid op regionaal en provinciaal niveau, zijn zaken waar de nieuwe gemeenteraad concreet aandacht aan moet besteden om grip en overzicht te kunnen houden op zaken die van belang zijn voor (de toekomst van) Landsmeer.

De gemeente Landsmeer geeft zich ten slotte rekenschap van provinciale en landelijke visies en geeft hieraan op lokaal niveau invulling.

Er is in de afgelopen jaren op vrijwel alle grote thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, zorg & welzijn, economie en veiligheid, beleid gemaakt of voorbereid. In de huidige raadsperiode ligt de nadruk daarom vooral op de uitvoering. Daarnaast moet er op onderdelen ook nieuw beleid gemaakt en/of bestaand beleid aangepast worden.De gemeente Landsmeer staat er goed voor aan het begin van de raadsperiode 2018-

De Toekomstvisie 2025 Ruimte voor kwaliteit was in 2014 het startpunt en is dat in 2018 nog steeds. Een nieuwe bestuurlijke toekomst voor de gemeente Landsmeer is de stip op de horizon voor 2022.

Hieronder staat een opsomming van onderwerpen die voor de gemeenteraad voor de komende periode prioriteit hebben, gerangschikt naar thema en domein. Hierbij is zoveel mogelijk aangegeven of het primair om het uitvoeren van of maken van nieuw beleid of in kaart brengen (onderzoek) gaat.l

Alles tegelijkertijd uitvoeren is niet mogelijk, daarom moeten er keuzes gemaakt worden over prioritering. De raad geeft met dit raadsprogramma richting. Bij verschillende onderwerpen zijn accenten aangebracht, die als leidraad kunnen dienen voor een concrete vertaling naar een collegeprogramma dat door het college van B & W wordt opgesteld en uitgevoerd. Hierin toetst een nieuw college de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de keuzes van de gemeenteraad.

1 daar waar gesproken wordt over UITVOERING wordt bedoeld ‘controle op de uitvoering’; als het gaat over ONDERZOEK wordt bedoeld ‘aanzetten tot onderzoek’, en waar sprake is van NIEUW BELEID gaat het over ‘kaders stellen voor nieuw beleid’. Een en ander conform de rol van de gemeenteraad.

 Fysiek domein
Wonen/bouwen

 1. Realiseren van het Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2016-2024 Goed wonen in Landsmeer- UITVOERING
 1. Verkennen voorrangsregelingen voor Landsmeerders/specifieke doelgroepen — ONDERZOEK / NIEUW BELEID
 2. Actualiseren van de woonbehoefte in Landsmeer, plancapaciteit (bekende in- en uitbreidingslocaties) transparant in kaart brengen. Indien de bijgestelde vaststelling van de woonbehoefte daar aanleiding toe geeft, mogelijke nieuwe in- en uitbreidingslocaties inventariseren — ONDERZOEK

denk aan:

 • projectontwikkeling met private partijen én woningcorporaties bevorderen doorstroming naar senioren woningen en uit sociale huursector
 • uitbreiden onderzoek creatieve woonoplossingen (tiny houses, kangoeroewoningen, generatiewoningen, plattelandswoningen) • prestatieafspraken met woningcorporaties

 

Mobiliteit/bereikbaarheid

 1. Realiseren van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Landsmeer 2018-2020 — UITVOERING
 2. Starten van proefprojecten/experimenten verkeerssituatie Lint, integrale pragmatische aanpak— NIEUW BELEID

denk aan:

 • speciale aandacht voor fietsers, integraal fietsplan, compleet maken ‘fietsroute’
 • aanpakken entree van Landsmeer / kruising IJdoornlaan-ZuideindeScheepsbouwersweg
 • maatregelen zwaar verkeer
 • parkeervoorzieningen centrum/entree Landsmeer

Monumentenbeleid

 1. Monumentenbeleid actualiseren in samenhang met Omgevingsvisie met als doelstelling versterken van de lokale identiteit en behoud dorpskarakter — NIEUW BELEID
 1. Duurzaamheid
 2. Opstellen en realiseren van Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie 2018-2024 Lokaal, sturen richting een duurzamere samenleving — UITVOERING

denk aan:

 • concrete en zichtbare maatregelen waaronder circulaire economie, verbeteren luchtkwaliteit, energietransitie, verduurzaming particulier/colectief woningbezit, oprichten duurzaamheidsfonds, stimuleren lokale energiecoôperatie
 • bepleiten elektrisch OV in regionaal verband (Vervoerregio)
 • aanstellen duurzaamheidscoôrdinator / energiecoach

Groene ruimte en water

 1. Versterken/verbeteren van de groene ruimte en het water binnen de gemeente in het algemeen en binnen de wijken in het bijzonder — UITVOERING
 2. Opstellen groen beleidsplan — NIEUW BELEID

denk aan: proefprojecten zelfbeheer groene ruimte  inrichten van overlegstructuur beheer groene ruimte met inwoners, agrariërs en andere belanghebbenden (denktank)  duurzaam ondernemen in de groene ruimte  kaders stellen voor ontwikkelingen in groene ruimte (zie ook Waterp/an Landsmeer)

Sociaal domein

Zorg- en welzijn / WMO

 1. Continueren en consolideren van de aanpak in het sociaal domein met als doelstelling dat de gemeente Landsmeer op alle zorgindicatoren minimaal op vergelijkbaar niveau als omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland scoort — UITVOERING
 2. Integrale aanpak van eenzaamheidsproblematiek voor alle leeftijdsgroepen — NIEUW BELEID denk aan:

bereikbaarheid en zichtbaarheid van Middelpunt uitbouwen • ondersteuning van mantelzorgers e focus op maatwerk en vergroten eigen inbreng van cliënten

Doelgroepenbeleid

 • Formuleren en realiseren van doelgroepenbeleid voor: senioren, jeugd/jongeren, nieuwkomers, armoede, schoolverlaters, et cetera — BELEID
 1. Realiseren van het Spelenbeleidsplan — UITVOERING

denk aan:

speciale aandacht voor eenzaamheid onder ouderen  realiseren ontmoetingsplek voor de jeugd  uitbouwen participatie/communicatie met jongeren  continueren straatcoaches  oprichten jongerenraad / -platform  de gemeente zet zich proactief in voor de vlotte inburgering van nieuwe Nederlanders: bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van integratie van nieuwe Nederlanders worden in samenwerking met maatschappelijke organisaties ondersteund

Werkgelegenheid, participatie (zie ook economie)

 1. Realiseren van lokale/regionale reïntegratie- en werkplekken — UITVOERING
 2. Begeleiding naar werk als uitgangspunt — BELEID

denk aan:  continueren jobcoaches

Subsidies

 1. In de praktijk brengen van het subsidiebeleid — UITVOERING
 2. Evaluatie van (de effecten van) het subsidiebeleid — ONDERZOEK
 3. Eventueel bijstellen van subsidiebeleid — BELEID

Verenigingen, sport en cultuur

 1. Het voeren van een actief verenigingenbeleid met als doel sport- en cultuurdeelname te bevorderen — UITVOERING
 2. Sportadviesraad (uitbouw) — UITVOERING
 3. Ontwikkelen cultuurbeleid — NIEUW BELEID

instellen Cultuurraad naar model van Sportadviesraad

denk aan:

 • oprichten denktank nieuwe accommodaties (sporthal, sportcomplex, podium)
 • ondersteuning invoering Sportpas

Onderwijs

 1. Invoeren postcodebeleid (1121, 1127) voor plaatsing op basisscholen — NIEUW BELEID
 2. Bevorderen van de samenwerking tussen basisscholen, (lokale) verenigingen, goededoelen-, zorg- en maatschappelijke instellingen — UITVOERING

denk aan:

 • behoud muzieklessen op school
 • continueren Kindergemeenteraad promoten Sportpas

Omgevinswet/Omgevingsvisie

 1. Vaststellen van de Omgevingsvisie : een lange termijn visie op alle terreinen van de fysieke leefomgeving waarin wordt ingegaan op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed – NIEUW BELEID
 2. Implementatie Omgevingswet — NIEUW BELEID

denk aan:

e inrichting participatietraject alle belanghebbenden (denktank)

 • werkgroep van de raad

Economie

 1. denk aan:
 2. De gemeente spant zich in om de lokale economie te bevorderen – UITVOERING
 3. De gemeente zet nadrukkelijk in op de economische kansen op het gebied van recreatie & toerisme en sluit hierbij aan op initiatieven in de regio, zoals de MRA Agenda Toerisme – UITVOERING / BELEID
 4. Er is aandacht voor de balans tussen natuur en recreatie/toerisme — UITVOERING
 5. Integraal beleid opstellen voor verblijfsacommodaties — BELEID
 6. Inzetten op smart city ontwikkeling en circulaire economie — UITVOERING / BELEID

uitbouwen ondernemersplatforms, zoals platform toerisme  inzetten op ecotoerisme, natuurrecreatie, fiets en water  werk maken van Landsmeerpromotie in lokaal en regionaal verband  lokaal inkoopbeleid  deregulering en bevorderen eigen beheer publieke ruimte  vestiging bed & breakfast, camping, camperplek, kleinschalige hotels, overnachtingsmogelijheden Twiske  oprichten duurzaamheidsfonds  glasvezel in buitengebied

Veiligheid

 1. Verbeteren verkeersveiligheid Lint (in samenhang met Uitvoeringprogramma

Mobiliteitsvisie) – UITVOERING

 1. Integrale aanpak veiligheid in regionaal verband — UITVOERING / BELEID
 2. Borging brandweerpost Landsmeer — UITVOERING
 3. Extra aandacht voor handhaving — UITVOERING / BELEID

denk aan:

aanstellen extra BOA  snelheidscontroles op het Lint  zichtbare wijkagent  aandacht voor brandweervrijwilligers, op peil houden bezetting brandweerpost  vergroten zichtbaarheid brandweer

Financiën en lokale lasten

 1. denk aan:Voortzetting robuust financieel beleid – UITVOERING
 2. Laag houden of verlagen van lokale lasten voor inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen — BELEID
 • vergroten transparantie / leesbaarheid van begroting richting inwoners
 • inhoudelijke discussie (bestemmings)reserves geen onnodige structurele verplichtingen aangaan       duurzaam financieel beleid voeren

Ambtelijke organisatie

 1. Versterken van de ambtelijke organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, door middel van slim samenwerken, uitbreiding en gerichte tijdelijke inhuur — BELEID

denk aan (versterken op terrein van):

 • implementatie Omgevingswet (ism omliggende gemeenten)
 • uitvoering ruimtelijke zaken / mobiliteit duurzaamheidscoôrdinator (ism omliggende gemeenten)     communicatie           economie (ism omliggende gemeenten)  ICT/data (ism omliggende gemeenten)

Bestuurlijke Toekomst

 1. Actief betrekken van inwoners (informeren, consulteren), zowel door college als gemeenteraad — UITVOERING
 2. Verder gaan op de ingeslagen weg: intensiveren van de (ambtelijke) samenwerking met omliggende groen-landelijke gemeenten — UITVOERING
 3. De gemeenteraad streeft ernaar in 2018 een besluit te nemen richting de bestuurlijke fusie – UITVOERING
 • denk aan: streven naar adviesroep Bestuurlijke Toekomst bestaande uit vertegenwoordigers van beoogde partnergemeenten op ambtelijk-, bestuurlijk- en raadsniveau

Nieuwe burgemeester

 1. Opstarten kroonbenoemingsprocedure, opstellen profielschets — UITVOERING