Ander procesvoorstel keuze voor wethouders Landsmeer van Positief Landsmeer


Landsmeer 4 mei 2018

 

Ander procesvoorstel collegevorming 2018-2022,

Aanleiding,

Geharrewar tussen de huidige politieke partijen over de totstandkoming van het procesvoorstel. omdat men er niet uitkwam heeft Positief Landsmeer, naar aanleiding van een vergadering van 3 mei een ander procesvoorstel geschreven. Het bestaat uit 2 delen. Eerste deel is korte beschrijving  hoe het gegaan is en het tweede deel een ander procesvoorstel zoals de VVD tot die tijd onvoldoende draagvlak heeft verkregen. 

Dit stuk is op 4 mei per mail aan de betrokkenen doorgezonden.  De aanwezigen wilden op 9 mei 2018 niet over dit stuk spreken. Er werd geen reden gevraagd of opgegeven. Alleen gestemd.  Het 3de stuk van de VVD is op 8 mei tot ons gekomen om behandeld te worden op 9 mei.  mede ondersteund door D66 en CDA. Tevens stond het al 8 mei samengevat in de krant van het NHD. Dus de krant had het eerder dan wij.  Ieder kan zijn conclusies dan trekken.. raadsbreed en Samen Verder? zoals het ondertekende raadsprogramma van 2018-2022 opgesteld door de VVD heet.

 

 Overzicht deel 1

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben op 21 maart jl. plaatsgevonden.

De uitkomst van de verkiezingen hebben een andere verdeling van de partijen en zetels tot stand gebracht. D66 is verminderd evenals CDA, PL en PvdA. De VVD is praktisch gelijk gebleven, maar wel met de meeste stemmen. De echte winnaars zijn GL en Lokaal Landsmeer. De zetelverdeling is als volgt: VVD 3, D66 3, Lokaal Landsmeer 3, Groen Links 2, Positief Landsmeer 2, CDA 1, PvdA  1.

 

De procedure tot nu toe

Na de procedure waarbij de grootste partij (VVD) het initiatief kan nemen voor coalitievorming, heeft de VVD gekozen om eerst een raads(breed)programma vast te stellen. Daarna zullen aan de hand van dat raadsprogramma de burgemeester en wethouders een collegeprogramma opstellen. Ditzelfde is gebeurd in 2014. Door deze manier van werken wordt de suggestie gewekt dat het brede raadsprogramma door de raad gedragen, hetzelfde is als de uitvoering van het collegeprogramma. Dit zijn echter toch verschillende grootheden, de laatste bepaald door het kiezen van wethouders en alle andere daaraan verbonden invloeden. De ervaring uit de vorige periode leert dat veel zaken, zoals bijvoorbeeld: het sociaal domein, decentralisatie WMO en participatie, algemeen landelijk opgelegde taken, op redelijke wijze uitgevoerd zijn, maar de specifieke lokale andere taken minder. Onderwerpen zoals het hotel aan de ring en het terras aan de Breek, wonen voor jongeren en doorstroming huisvesting op lokaal gebied zijn niet echt van de grond gekomen, de ambtelijk organisatie is nog steeds kwetsbaar en de bestuurlijke toekomst lijkt nog ver weg voor een fusie. Dat zijn toch zaken die in collegeverband moesten worden.

 

Nieuwe periode

Op 5 april ’18 is het eerste deel van het raadsprogramma onder leiding van de VVD besproken. Daarbij wilde de VVD tegelijkertijd de wethouders in een oplegnotitie ‘definiëren’, inclusief fte, en competenties en procedure. Dit leidde tot enige weerstand, de snelheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit! Het voorstel was te veel geënt op voortzetting van de oude situatie, terwijl de kiezer een ander politiek landschap voor Landsmeer had gekozen. Het voorstel van de manier van kiezen van wethouders werd naar een latere datum verschoven; te weten 19 april.

 

Raadsprogramma en proces keuze wethouders (Uitvoering)

Op 19 april 2018, is er onder leiding van de VVD een breed raadsprogramma overeengekomen, dat is bekrachtigd op 25 april in een raadsvergadering. Het tweede deel van die vergadering op 19 april, proceskeuze wethouders,  is voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer JePe Osnabrug, in het kader van de eerdere oplegnotitie de ‘collegevorming  2018-2022’. In dat deel werden de kaders en het profiel voor een nieuw college, alsmede een procedure om tot benoeming van wethouders te komen behandeld.

 

In dit tweede deel van die vergadering zijn een aantal wijzigingen voorgesteld en besproken. Tevens vond een meerderheid van de raad dat de VVD opnieuw de oplegnotitie mocht herschrijven voor de kaders en proces keuze wethouders omdat de toen voorgestelde notitie niet voldeed. De heer Bonenkamp zou op zondag 22 april 2018 de notitie schrijven. Dit werd in de nacht van 23 april 2018 doorgemaild. Verbaasd waren de diverse fracties over de summiere aanpassingen van die notitie. In de begeleidende mail van de bewuste oplegnotitie werden de meeste door de andere partijen voorgestelde aanpassingen weerlegd en vervolgens niet opgenomen in die oplegnotie. Het gaat hierom de volgende onderwerpen: 1.de eventuele wijziging van 2 naar 3 wethouders, 2. het aantal fte’s, eventueel te verhogen van 1,8 fte’s naar 2 fte’s, 3. de eventuele aanpassing van de profielschets van de wethouders en 4. het feit dat een openbare pitch van kandidaat-wethouders, die nog een baan elders hebben, wel eens persoonlijke schade zou kunnen opleveren, een afweging dus om dit toch niet openbaar te laten gebeuren. Eindconclusie is dat de herziende oplegnotie praktisch ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de eerdere versie.

 

Raadsvergadering 25 april en proces, keuze wethouders.

Door de over en weer emails en discussie heeft de Voorzitter/burgemeester Anne Lize van der Stoel op het laatste moment besloten tijdens de raadsvergadering op 25 april een schorsing in te lassen en opnieuw de proces keuze wethouders ter discussie te stellen middels een onafhankelijke voorzitter in de hoop op een breed gedragen ondersteuning van het procesvoorstel keuze wethouders. Tot grote deceptie van de VVD leidde dat niet tot grote steun en gaf de VVD de opdracht terug om de komen tot een procesvoorstel keuze wethouders.  Er werden 3 optie voorgelegd 1; de VVD maakt weer een procesvoorstel (de derde) , 2; anderen nemen het over, 3; oude politiek zou worden bedreven en dus zonder breed ondersteuning van de raad.  De raad koos voor optie 2 en de opdracht werd gegeven aan Lokaal Landsmeer en Groen Links.

 

Na 25 april 2018

Omdat een meerderheid van  Lokaal Landsmeer van mening was dat er geheel een eigen koers gevolgd moest worden, heeft er kennelijk een wisseling van macht plaatsgevonden.  De woordvoerder Axel Damme bleek niet de woordvoerder te zijn en Ellie Buys nam het voortouw in de onderhandelingen en Maja wordt de woordvoerder van Lokaal Landsmeer.  Het gesprek tussen Axel (Lokaal Landsmeer) en GroenLinks in opdracht van de raad om tot een procesvoorstel keuze wethouders te komen heeft kennelijk niet plaatsgevonden. Lokaal Landsmeer kwam zondag 29 april 2018 omstreeks 18:00 uur zonder overleg met een éénzijdig niet realistisch voorstel bij monde van Ellie Buys.

 

Op 3 mei 2018 heeft op verzoek van GroenLinks een presidium plaatsgevonden onder de naam “Hoe nu verder?” Inhoudelijk kunnen we niet uitweiden over het presidium van 3 mei jl, maar er is afgesproken om op woensdag 9 mei weer samen te komen en in de openbaarheid over het procesvoorstel te spreken.

Waarom niet meer de VVD

De procedure die de VVD vanaf het begin heeft opgezet, lijkt een doelredenering: twee wethouders die worden gekozen in een openbare setting. Qua fte’s aansluitend bij de twee huidige coalitiepartijen. Een openbare setting biedt vooral ruimte aan zittende bestuurders, maar maakt het lastig voor andere partijen om nieuwe kandidaten naar voren te brengen. Daarnaast vindt Positief Landsmeer dat de VVD zijn kansen heeft gehad. De brede coalitie heeft toch echt niet de brede steun gekregen die de VVD voor ogen had. Niet op 19 april en niet op 25 april. Die missie is mislukt.  Daarnaast heeft de VVD blijk doen geven op 25 april gebruik te maken van de oude politiek door in de raadsvergadering tegen de eigen afgesproken regels (VVD had voorgesteld geen pitches voor functies binnen de raad) in de raad  een pitch te geven voor een negatief advies waarnemend voorzitterschap.  De ook de VVD-voorzitter van de raad liet geen weerwoord toe om dat weer recht te zetten. Dat valt onder de noemer “Oude politiek” en onacceptabel. De VVD lijkt zich daarmee buiten de eigen regels te stellen kan en mag daarin niet beloond worden. Willekeur voor eigen belang van één Landsmeerse partij VVD is geen democratisch geaccepteerde norm. Ook niet om te mogen manipuleren in de gemeenteraad voor de proceskeuze van de wethouders.

 

Hieronder ons procedure voorstel van Positief Landsmeer

 

Deel 2

Een ander procedure voorstel.

Door bovengenoemde handelwijze weer in balans te brengen wordt voorgesteld een ander procedurevoorstel met aanpassing op het stuk uit te brengen. Positief Landsmeer heeft op 3 mei aangegeven met een procesvoorstel te komen.

De volgende redenen liggen daar ten grondslag aan:

Een raadsakkoord is een koersdocument. Dat is ook het enige dat mogelijk is, anders krijg je er nooit een (bijna) hele raad achter. Koersdocumenten zijn altijd stukken waar je weinig tegen kan hebben, met weinig ruimte voor politieke accenten. Met een collegeprogramma wordt daar wel degelijk een invulling met politieke kleur aan gegeven. Doen alsof dat niet zo is, is niet zuiver. Zoals de VVD schrijft: vernieuwing zit hem niet in het aantal wethouders, maar in een raadsprogramma en collegeprogramma. Dat laatste is het hem nu juist: hoe gaat die koers uit het raadsprogramma ingevuld worden? Welke kleur gaat een coalitie daarmee geven aan het hoe? Het gaat dus ook niet om het aantal wethouders, maar om de representativiteit van het collegeprogramma, de representativiteit van het team van bestuurders die daar vorm aan geeft en daarmee om de invulling van de wens van de kiezer. Dat zal mogelijk weggezet worden als ouderwets coalitie-denken, maar de burger gaat niet voor niets naar de stembus. Er is een ander politiek Landschap in de gemeente Landsmeer. Dat is een feit en wel zo eerlijk.

Breed raadsprogramma en collegevorming

De gemeente Landsmeer werkt in de raadsperiode 2018 – 2022 met het brede raadsprogramma “Samen verder”. Op 19 april 2018 ondertekenden zes van de zeven politieke partijen in de gemeenteraad van Landsmeer dit programma. Een programma waarin de belangrijkste thema’s en onderwerpen voor de komende vier jaar zijn opgenomen.

 

Met het ondertekende raadsprogramma “Samen verder” ligt er een goede basis voor een nieuw college. Een college dat constructief samenwerkt en de hoofdlijnen van het raadsprogramma in een concreet collegeprogramma vertaalt.

 

Kaders

De gemeenteraad is voor het nieuwe college op zoek naar twee of het liefst drie wethouder kandidaten.

 

 • De wethouderstaken in Landsmeer hebben een functieomvang van in totaal 1.8 fte.
 • De taken worden verdeeld over twee à drie wethouders met een aanstelling tussen de 0.50 en 0,75 fte. (of 0.6 fte per wethouder). 3 Deeltijdwethouders kunnen samen meer dan 2
 • Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met Landsmeer
 • De portefeuilles zijn verdeeld in de volgende hoofdgroepen, zoals ook beschreven in het raadsprogramma 2018-2022 Samen verder:
 • Fysiek domein – Omgevingswet/Omgevingsvisie
 • Sociaal domein
 • Economie, bedrijvigheid en recreatie Financiën
 • Veiligheid
 • Ambtelijke organisatie
 • Bestuurlijke Toekomst
 • De portefeuilles Veiligheid en Ambtelijke organisatie vallen onder de (wettelijke) verantwoordelijkheid van de burgemeester, evenals het aandachtsgebied ‘communicatie’.
 • Het is wenselijk dat de portefeuille Bestuurlijke Toekomst door de burgemeester wordt gecontinueerd.
 • De invoering van de Omgevingswet c.q. de vaststelling van de Omgevingsvisie is nieuw en vraagt in de komende raadsperiode extra aandacht.
 • Klimaat en duurzaamheid worden hier niet als portefeuille genoemd maar zijn wel belangrijke onderdelen van andere portefeuilles.
 • De portefeuilleverdeling is een bevoegdheid van het nieuwe college.

 

Profiel (competenties, ervaring en kwaliteiten)

Voor het nieuw te vormen college is de gemeenteraad op zoek naar twee tot drie wethouders met voldoende kennis en vaardigheden op de diverse terreinen van de portefeuilleverdeling, zodat  tot elkaars aanvulling, motivatie en representatie mogelijk is met in achtneming van elkaar portefeuilles. De voorkeur gaat uit van 3 wethouders om bovenvermelde aanvulling voor elkaar, effectieve tijdsbesteding en betere inzet voor de lokale gemeenschap.

 

En ook , de wethouders kandidaten

 • hebben goede communicatieve kwaliteiten, beschikken over onderhandelingsvaardigheden en onderkennen het redelijkheidsbeginsel
 • zijn toegankelijk voor inwoners en alle andere geledingen van de Landsmeerse samenleving en realiseren zich dat ze de buffer of knooppunt zijn van tal van wensen en mogelijkheden.
 • hebben oog voor toekomstbestendig beleid en duurzaamheid.
 • hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring en ‘politiek gevoel’.
 • hebben een professionele attitude en kunnen onderling een team vormen.
 • hebben geen (eigen) belangen en verrichten geen werkzaamheden die kunnen conflicteren met de belangen van de gemeente of de uitvoering van het wethouderschap. (staat in de gemeentewet)
 • kunnen een integriteitstoets doorstaan.

 

Proces van benoeming

 • De politieke partijen worden uitgenodigd kandidaten voor te dragen. Of kandidaten melden zich zelf aan. De kandidaten voldoen aan bovenstaand profiel en kunnen invulling geven aan (een deel van) de beschreven taken.
 • De gemeenteraadsleden ontvangen van iedere kandidaat tijdig een schriftelijk profiel/cv.
 • Alle kandidaat wethouders ‘solliciteren’ in een vergadering naar het wethouderschap door middel van een korte pitch (spreekgelegenheid) voor de gemeenteraad. In die pitch geven zij aan waarom zij zichzelf geschikt achten voor het wethouderschap, wat hen motiveert en welke portefeuilles zij ambiëren. Na de pitches is er gelegenheid voor de aanwezige raadsleden om vragen te stellen.
 • In een (daaropvolgende) besloten raadsvergadering bespreekt met de raad elkaar over de kandidaten.
 • Vervolgens vindt benoeming van de wethouders openbaar plaats conform artikel 7 van het Reglement van Orde voor werkzaamheden van de raad.

 

Voorstel Tijdpad (te bespreken op 9 mei 2018)

 

Datum Activiteit Documenten
12 april oplegnotitie collegevorming 2018-2022
19 april bespreking oplegnotitie collegevorming Oplegnotitie 1ste  VVD afgewezen
22 april concept procesvoorstel door NB concept procesvoorstel
25 april 2018 afstemmen proces collegevorming Procesvoorstel 2de VVD  afgewezen
9 mei 2018 Opnieuw openbaar  afstemmen proces keuze wethouders Dit Procesvoorstel keuze wethouders
16 mei 2018

(uiterlijk t/m 15 mei 2018)

voordracht wethouderskandidaten vergezeld van schriftelijk profiel/cv
17 mei 2018 pitches door kandidaten Max 15 min. pitch/presentatie en max 15 min. vragen
… mei 2018 kiezen kandidaten, benoemen wethouders Besloten en openbaar gedeelte raadsvergadering