verslag OR 13-12-18


Verslag OR – college

13-12-2018

 

Aanleiding:

Aan het eind van het vorig gesprek tussen OR en college op 26 november is door het college aan de OR verzocht om meer duiding van de brief van de OR d.d. 19 november 2018.

Hierop heeft de OR een tweede brief geschreven en op 5 december 2018 in persoon overhandigd aan gemeentesecretaris en college.

Om een goed beeld te krijgen van de geschetste situaties heeft het college inmiddels een gesprek gevoerd met de externe vertrouwenspersoon.

Uit een tussentijds rapport over 2018 blijkt:

–      Een toename in het aantal meldingen vanuit de gemeente Landsmeer in de laatste maanden;

 Meldingen bevatten 3 hoofdcategorieën:
– Gemeentesecretaris
– Personeelsbeleid
– Ondernemingsraad

Op te merken valt dat de toename in meldingen samenvalt met de periode dat de nieuwe organisatiestructuur werd ingevoerd.

De OR is van mening dat de meldingen niet per definitie gerelateerd zijn aan het verandertraject maar dat zij de signalen al langere tijd bemerkt in de organisatie en geeft aan dat zij eerder actie had moeten ondernemen. Ook de OR heeft een gesprek gevoerd met de externe vertrouwenspersoon en concludeert dat de conclusies overeenkomen met de signalen die in de brieven worden genoemd.

De OR geeft aan dat na afloop van de bijeenkomst van 19 november 2018 in het Dorpshuis de conclusie was dat het vertrouwen opgezegd moest worden in persoon van de gemeentesecretaris. Na een aantal dagen was het gesprek bij de medewerkers bezonken en naar aanleiding daarvan is besloten om het  vertrouwen in het personeelsbeleid op te zeggen.

De burgemeester dringt er bij de OR op aan om een gesprek met de gemeentesecretaris  aan te gaan en hiermee de gemeentesecretaris de kans te geven te reageren op de brieven en hoor en wederhoor toe te passen. De OR geeft aan dat er na het overhandigen van zowel de eerste brief als de tweede brief een gesprek met de gemeentesecretaris en de OR heeft plaatsgevonden. De OR heeft beide gesprekken ervaren als zeer onaangenaam waarin de OR het gevoel heeft dat  gemeentesecretaris de OR niet serieus neemt. Dit is voor de OR geen aanleiding om wederom een gesprek aan te gaan

De burgemeester geeft aan dat de gemeentesecretaris hier een andere mening over heeft. De gemeentesecretaris is nog in afwachting van een uitnodiging van de OR voor het aangekondigde gesprek met een extern begeleider.

Voorafgaand  (na het overhandigen van de eerste brief) heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de OR en de gemeentesecretaris.

Tijdens dit gesprek heeft de gemeentesecretaris dringende verzocht om de brief niet op intranet te plaatsen. Hieraan heeft de OR gehoor gegeven. Vervolgens heeft de gemeentesecretaris op 26 november de brief aan alle medewerkers op bureau verstrekt. De OR was hierdoor onaangenaam verrast.

Het college geeft aan dat zij hoor en wederhoor wil toepassen en daartoe op korte termijn een gesprek met de gemeentesecretaris aangaat. Daarnaast merkt het college op dat uit de gesprekken met de vertrouwenspersoon ook is gebleken dat er een cultuurverandering binnen de organisatie nodig is om het gevoel van veiligheid en vertrouwen te vergroten. De OR geeft aan dat zij deze signalen  herkent uit de gesprekken met de vertrouwenspersoon.

De burgemeester verzoekt de OR om mee te denken hoe dit vorm gegeven kan worden zodat dit een gezamenlijke inspanning van college en OR wordt. De OR stemt hiermee in.

Afsluitend meldt de OR dat zij de stand van zaken wil communiceren met de achterban en daartoe wil melden dat er een tweede brief is aangeboden aan de gemeentesecretaris en college. Om verspreiding te voorkomen zal worden meegedeeld dat de brief bij de OR ter inzage ligt.

De OR heeft als deadline 31 december gesteld voor het al dan niet verlengen van het contract van de secretaris. Tot die tijd heeft de OR gezegd alles binnen het gemeentehuis te houden.