Leonidas


Hieronder de klokkenluidersbrief van  ambtenaren. Ik heb de naam van de gemeentesecretaris in de brief vervangen door “gemeentesecretaris” uit privacyoverwegingen.  De brief is aan alle raadsleden gestuurd vanuit ambtenaren op 22 november 2018

brandbrief ambtenaren gemeente Landsmeer

‘als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed’

 

Wij menen u vanuit uw functie in de gemeenteraad op de hoogte te moeten stellen van onderstaande gebeurtenissen en de ontstane situatie. Het personeel van de gemeente Landsmeer heeft lang gewacht met het naar buiten brengen van deze gevoelige informatie. De situatie is inmiddels zo ernstig en uitzichtloos geworden dat wij tot deze wanhoopsdaad zijn gekomen om u nader te berichten.

Op 12 november 2018 heeft de ondernemingsraad op aandringen van het personeel, een personeelsbijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis. Bij deze bijeenkomst waren het management en college bewust niet uitgenodigd. De medewerkers van de gemeente Landsmeer moesten vrijuit kunnen spreken.

Tijdens deze bijeenkomst heeft de ondernemingsraad waargenomen, dat er bij het personeel geen vertrouwen en draagvlak in de aansturing van de organisatie en het gevoerde personeelsbeleid is. De aansturing die onder de verantwoordelijkheid valt van dhr. … als gemeentesecretaris en onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester, mevr. A.L.E.C. van der Stoel, vanuit de portefeuille Organisatie en Dienstverlening.

Op 19 november 2018 heeft de ondernemingsraad namens het personeel een brief overhandigd aan dhr. (gemeentesecretaris) en het college. In deze brief wordt het vertrouwen opgezegd in de gemeentesecretaris, dhr. ….. De ondernemingsraad heeft duidelijk aangegeven dat er snel een oplossing / verbetering noodzakelijk is om de verhoudingen weer op het goede spoor te krijgen. De ondernemingsraad wil met behulp van een extern deskundige om tafel gaan zitten.

Direct na de overhandiging van de brief is (gemeentesecretaris) helaas weer in zijn oude patroon gevallen, zonder empathisch vermogen, maar vol met bedreigingen en verbaal geweld. In een niet misteverstaan gesprek met de ondernemingsraad, heeft dhr.(gemeentesecretaris) aangegeven wat hij er van vond en daarmee zijn we bang, dat zelfs deze actie weer de kop in wordt gedrukt.

Als volksvertegenwoordiging en eindverantwoordelijke voor het functioneren van de gemeente, heeft u recht op deze informatie. Tot onze spijt moeten we deze brief op deze onpersoonlijke manier versturen om te voorkomen dat de gemeentesecretaris, dhr. ….., zoals eerder helaas is gebleken bij activiteiten om hem tot enige zelf-reflectie te krijgen, op het individu gerichte tegenmaatregelen neemt. Wij vertrouwen op uw clementie in deze. De brief kan ook gezien worden als zogenaamd intern ‘klokkeluiden’ en valt in dit kader onder een specifieke juridische bescherming.

Vanaf juli 2013 is dhr. …. als gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Landsmeer aangetreden. (Gemeentesecretaris) is niet in dienst, maar wordt gedetacheerd vanuit gemeente Amsterdam. De vraag die gesteld kan worden, is waarom er 5 jaar lang een tijdelijke en dure gemeentesecretaris moet zitten. (gemeentesecretaris) weet zichzelf prima te verkopen en krijgt dan ook al 5 jaar lang € 35.000 per jaar meer betaald, dan een vaste gemeentesecretaris bij een gemeente als Landsmeer, mag verdienen. Informatie die overigens gewoon openbaar is.

Onder de medewerkers van gemeente Landsmeer heerst er een angstcultuur, welke vanaf juli 2013 is gecreëerd door (gemeentesecretaris). Het is management door ‘angsten te runnen’. Intimidaties, dienstopdrachten, ongedragen besluiten en hele slechte communicatie zijn hier onderdeel van. De medewerkers zijn bang voor de intimidaties van (gemeentesecretaris) en kiezen meestal eieren voor hun geld. Medewerkers van hoog tot laag in de organisatie zijn hierdoor in de ziektewet beland of hebben de eer aan zichzelf gehouden en hebben elders gesolliciteerd. Dit waren vaak juist de kwalitatief goede mensen die de gemeentesecretaris durfden tegen te spreken. Medewerkers die (gemeentesecretaris) wel durfden tegen te spreken zijn moedwillig en ten koste van alles in exit trajecten geduwd en / of op andere wijze uitgeschakeld. Kritiek werd en wordt niet geduld. Voorbeelden hiervan zijn de functionaris AO / IC, het afdelingshoofd Sociaal Domein en Publiekszaken en recent het afdelingshoofd Middelen en Ondersteuning.

Dhr. …. neemt als gemeentesecretaris deel aan verschillende regionale vergaderingen en vertegenwoordigt hier de gemeente Landsmeer. Zo ook de ambtelijke samenwerking en mogelijke bestuurlijke fusie. De zaken die hier besproken worden, worden voor een groot deel echter niet goed gedeeld met de rest van de organisatie. Ambtenaren en bestuurders worden op deze wijze in een achterstandspositie gedrukt. Vanuit de gemeentesecretaris worden de medewerkers vaak aangespoord om de samenwerking op te zoeken. Echter wanneer we dit doen, krijgen we zeer tegenstrijdige verhalen te horen vanuit de andere gemeenten. Daarnaast zou (gemeentesecretaris) ook vaak niet aanwezig zijn bij dit soort belangrijke overleggen. Dit is niet in het belang van de gemeente.

Dhr. (Gemeentesecretaris) heeft helaas 2 gezichten en is gebleken een wolf in schaapskleren te zijn als gemeentesecretaris. De (open) communicatie binnen de gemeente is nog nooit zo slecht geweest. Naar het personeel wordt totaal niet geluisterd. Wel worden door dhr. (gemeentesecretaris) zogenaamde klapvee bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gebruikt om het personeel te indoctrineren. Vaak wordt hier een prachtig verhaal gehouden. Een overgrote meerderheid van de medewerkers zit hier niet op te zitten wachten. Dhr (gemeentesecretaris) spreekt de medewerkers soms toe alsof het kleine kinderen zijn, zeer denigrerend en negatief. Positieve motivatie of empathisch vermogen is hem vreemd. Dhr. (gemeentesecretaris) voert ook veel druk uit op de medewerkers om aanwezig te zijn. Er bestaat hier vaak geen andere keuze.

Ook de politiek-bestuurlijke sensitiviteit ontbreekt soms om zaken op de juiste manier te kunnen inschatten. Essentiële competenties voor een gemeentesecretaris. Dhr(gemeentesecretaris) is wel kundig in het ‘om zijn vinger winden’ van mensen die hij nodig denkt te hebben. Daarna kan hij deze zelfde mensen weer laten vallen als een baksteen. De medewerkers worden vaak ook niet in de gelegenheid gesteld om de juiste informatie te delen met de gemeenteraad of andere adviesorganen. De gemeenteraad moet zo min mogelijk weten als het aan dhr. (gemeentesecretaris) ligt.

Het draagvlak voor dhr. (gemeentesecretaris) bij de medewerkers is minimaal. Dhr. (gemeentesecretaris) vindt wel steun bij het voltallige college, inclusief de burgemeester en het resterende oude management team. Hiervan wordt 1 voormalig afdelingshoofd ingehuurd van gemeente Amsterdam en komt uit het netwerk van dhr. (gemeentesecretaris). Deze interim manager is zonder enige procedure en tegen een zeer hoge vergoeding aangesteld. Iedereen in de ambtelijke organisatie, die hiërarchisch onder dhr. (gemeentesecretaris) valt, krijgt de schuld van zaken in de schoenen geschoven, maar dhr. (gemeentesecretaris) treft nooit blaam. Op het juiste moment weet hij steeds weer de schuld naar anderen te schuiven terwijl hij zelf (eind) verantwoordelijke is. Het wordt tijd dat hij op deze verantwoordelijkheid wordt aangesproken.

De gemeenteraad wordt bij deze opgeroepen de verantwoordelijkheid te pakken en een halt toe te roepen aan de bovengenoemde ernstige praktijken en kritische vragen te stellen over het functioneren van dhr. (gemeentesecretaris). Ook wordt opgeroepen om een extern bureau (al dan niet via de Rekenkamercommissie) een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de bovengenoemde malversaties en deze brief niet met de mantel der liefde te bedekken. De gemeente en dus de dienstverlening aan de inwoners lijdt hier onder. Dit verdient gemeente Landsmeer niet. Wij zijn een gemeente om trots op te zijn!

Met hoogachting,

Leonidas

 

(info: Leonidas is een pseudoniem dat verwijst naar Griekse strijders uit de oudheid die zich verweerden tegen een overmacht)